Smluvní podmínky

Účinné od 1. ledna 2020

Smluvní podmínky byly vytvořeny a jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR) a s dalšími právními předpisy, které upravují nejen ochranu osobních údajů.

1. ÚVOD

Společnost DATABOX, s. r. o., se sídlem Hrazená 906/10, 460 07, Liberec III - Jeřáb, IČO 25446185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 18623, je poskytovatelem služeb správy firemních profilů ve službě Moje firma na Googlu (dále jen Poskytovatel nebo DATABOX).

DATABOX poskytuje službu správy firemních profilů ve službě Moje firma na Googlu (dále jen Služba). Podrobnosti o této službě jsou uvedeny v Informacích o správě firemního profilu.

Subjekty využívající tuto Službu jsou pro účely těchto Smluvních podmínek označovány dále jen jako Subjekt.

Objednáním Služby přistupujete na tyto Smluvní podmínky. Pečlivě si je přečtěte, prosím.

2. ÚČEL A DEFINICE ROLÍ

Účelem těchto Smluvních podmínek je úprava práv a povinností, za kterých bude Subjektu umožněno využívat Službu, a které jsou nezbytné pro vzájemnou spolupráci a stanovení povinností ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Cílem služby Moje firma na Googlu je zviditelnění Subjektu a poskytnutí informací o jeho podnikání ve výsledcích vyhledávání Google a v Google mapách. Obsahem naší Služby je správa těchto informací o podnikání Subjektu.

Poskytovatel je v roli správce osobních údajů o Subjektech, které si u něj objednali Službu. Poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze za účelem poskytnutí objednané Služby a služeb s tím spojených.

3. POPIS SLUŽBY

Podrobný popis poskytované Služby je uveden v dokumentu Informacích o správě firemního profilu.

Poskytovatel neurčuje ani neovlivňuje informace, které Subjekt do služby Moje firma na Googlu sám zadá. Subjekt zadává údaje dle svého uvážení a je za ně plně zodpovědný. Práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu zůstávají ve vlastnictví Subjektu.

Subjekt prohlašuje, že má oprávnění prodávat nebo poskytovat plnění, tj. výrobky nebo služby uvedené ve službě Moje firma na Googlu. To platí i pro výrobky a služby, které mají být ve firemním profilu teprve uvedeny. Dále Subjekt prohlašuje, že má oprávnění používat kontakty a další uvedené údaje v profilu firmy a je majitelem nebo vlastní licenci nebo svolení k použití fotografií, videí, hudby, textů apod. To platí také pro použití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových projevů, snímků, zvukových záznamů, a to i v případech týkajících se třetích osob nebo projevů jejich osobní povahy. Subjekt odpovídá za veškeré informace, které předá Poskytovateli ke zveřejnění a správě Služby.

Poskytovatel spravuje firemní profil ve službě Moje firma na Googlu na základě souhlasu uděleného Subjektem. Subjekt je Poskytovateli povinen předávat pouze pravdivé a nezavádějící informace.

Poskytovatel vždy informuje Subjekt o prováděných úpravách profilu firmy ve službě Moje firma na Googlu zasláním e-mailu, který obsahuje údaje o provedených úkonech.

4. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

Při využívání Služby se Subjekt musí řídit těmito Smluvními podmínkami.

Službu Subjekt nesmí nijak zneužívat. Subjekt smí Službu využívat jen v mezích platných právních předpisů, podmínek společnosti Google, těchto Smluvních podmínek a s tím souvisejících ujednání. Poskytování Služby můžeme Subjektu pozastavit nebo ukončit v případě, že jeho jednání není v souladu s těmito Smluvními podmínkami nebo našimi zásadami ochrany osobních údajů nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.

Tyto podmínky Subjektu neudělují právo používat značky ani loga určená pro produkty a služby DATABOXu. Neodstraňujte, nezakrývejte ani neupravujte žádné právní doložky nebo oznámení, která se v našich produktech nebo službách zobrazují nebo jsou s nimi spojeny.

V souvislosti s poskytováním Služby můžeme Subjektu zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace.

5. VÁŠ ÚČET

Pokud není domluveno nebo Subjektem požadováno jinak, je:

  • Subjekt v pozici vlastníka firemního profilu ve službě Moje firma na Googlu a
  • Poskytovatel je v pozici správce firemního profilu ve službě Moje firma na Googlu.

Aby byla zaručena bezpečnost účtu, Subjekt nikomu neprozradí přístupové údaje a heslo. Za aktivitu probíhající na nebo prostřednictvím účtu nese plnou odpovědnost Subjekt. V aplikacích třetích stran by Subjekt neměl používat stejné heslo.

6. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů DATABOXu popisují, jak při používání našich služeb zacházíme s Vašimi osobními údaji.

Pro účely využívání Služby je DATABOX oprávněn zpracovávat osobní údaje, které Subjekt zadal o sobě a firmě nebo které poskytl v souvislosti s využíváním Služby.

Pokud Subjekt předal nebo předá Poskytovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Subjekt odpovídá za způsobenou škodu.

Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na našich stránkách www.databox.cz/gdpr.

Poskytovatel neodpovídá za zpracování údajů, které provede Subjekt a bude v rozporu s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné zneužití osobních údajů nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ze strany Subjektu a třetích osob.

7. CENA

Cena Služby je cenou smluvní a je vždy sjednána při jednání o poskytování Služby. Cena je uvedena bez DPH. Tato cena zahrnuje plnění, která jsou popsána v dokumentu Informacích o správě firemního profilu. Vyúčtování služby probíhá dle sjednaného období poskytování Služby.

Subjekt tímto souhlasí se zasíláním daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou.

8. ZMĚNY SLUŽBY A JEJÍ UKONČENÍ

Služba je poskytována na sjednané období. Doba poskytování Služby začíná běžet uhrazením faktury za objednanou Službu.

Poskytování Služby můžeme kdykoliv pozastavit nebo ukončit. Subjekt má právo na vrácení poměrné částky ze zaplacené ceny za Službu. Toto právo zaniká v případě, že:

  • obsah nebo jakákoliv část firemního profilu zadaná nebo požadovaná Subjektem je v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky DATABOXu nebo je v rozporu s etickými pravidly,
  • Subjekt je v prodlení s úhradou sjednané ceny,
  • Subjekt dostatečně nespolupracuje s Poskytovatelem,
  • Subjekt včas nepředává potřebné a požadované podklady k plnění Služby,
  • je Služba ukončená z důvodů, které Poskytovatel nemůže v rozumné míře ovlivnit,
  • společnost Google zruší službu Moje firma na Googlu.

Používání Služby může Subjekt kdykoliv ukončit. V takovém případě Subjektu nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky za Službu.

Náklady spojené s případným ukončením smluvního vztahu hradí vždy Subjekt.

9. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

DATABOX neuvádí v souvislosti se Službou žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních podmínkách. S poskytnutím naší služby se vůči Subjektu k ničemu nezavazujeme (v souvislosti s obsahem, funkcí, dostupností nebo schopností uspokojit jeho potřeby a očekávání). DATABOX neodpovídá za úpravy a změny ve službě Moje firma na Googlu provedené společností Google.

DATABOX neodpovídá za správnost a úplnost informací obsažených na profilu firmy ve službě Moje firma na Googlu. Dále DATABOX nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek Subjektu, které lze navštívit prostřednictvím služby Moje firma na Googlu. DATABOX také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou prostřednictvím služby Moje firma na Googlu.

DATABOX neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé služby Moje firma na Googlu (zprostředkované poptávky/nabídky, rozesílání e-mailů, obsah recenzí apod.). DATABOX dále neodpovídá za zobrazování nebo umístění ve výsledcích vyhledávání společnosti Google.

Pokud to platné právní předpisy umožňují, neponese DATABOX odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, finanční ztráty ani za nepřímé, zvláštní, následné nebo exemplární škody nebo za náhradu škody se sankční funkcí.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost DATABOXu za jakýkoliv nárok vznesený na základě těchto Smluvních podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena na výši částky, kterou Subjekt za použití služby zaplatil.

Ve všech případech platí, že DATABOX neponese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat. Subjekt není oprávněn jakkoliv Poskytovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě Subjektem zadaných dat do služby Moje firma na Googlu nebo Subjektem předaných dat Poskytovateli k zadání v rámci využití Služby.

Jakékoliv užití obsahu Služby, popřípadě jejích částí, Subjektem jiným způsobem nebo pro jiné účely, než ke kterým je určena, je zakázáno.

Pokud Službu Subjekt využívá v zastoupení jiné firmy, má se za to, že tato firma souhlasí s těmito podmínkami. DATABOX, její představitele, zástupce a zaměstnance Subjekt chrání před nebo odškodní za jakékoliv nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním Služby nebo porušením těchto Smluvních podmínek, včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

V případě, že dochází ke zpracování údajů pro právnickou osobu, ta prohlašuje, že je oprávněna předat osobní údaje svých pracovníků za účelem jejich zpracování pomocí Služby. A pokud tomu tak není, odpovídá za případnou škodu způsobenou nepravdivostí tohoto prohlášení.

Poskytovatel je oprávněn prověřovat správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů k zveřejnění ve Službě z webových stránek Subjektu i dalších zdrojů.

Subjekt se zavazuje Poskytovateli poskytnout potřebnou součinnost při poskytování Služby a řešení jakýchkoliv problémů, nedostatků apod.

Poskytovatel i Subjekt jsou povinni dodržovat smluvní a další podmínky určené společností Google v souvislosti se službou Moje firma na Googlu.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky můžeme příležitostně měnit, např. z důvodu změn platných zákonů. Znění podmínek by měl Subjekt pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na stránce www.databox.cz/sprava-firemniho-profilu. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po jejich zveřejnění. Změny týkající se nových funkcí Služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. V případě, že se změněnými podmínkami Služby Subjekt nesouhlasí, měl by Službu přestat používat. Pokud Službu Subjekt využívá i po změně Smluvních podmínek, má se za to, že tuto změnu přijímá.

Smluvní podmínky řídí smluvní vztah mezi Subjektem a DATABOXem. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže Subjekt nebude tyto Smluvní podmínky splňovat a řídit se jimi a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoliv práv, která nám případně náleží. Za porušení těchto podmínek nebo z důvodů ve Smluvních podmínkách uvedených si Poskytovatel vyhrazuje právo přerušit zpracovávání pro Subjekt, podle závažnosti až na dobu neurčitou nebo úplně zrušit poskytování Služby Subjektu, a to i bez předchozího vyrozumění Subjektu.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení těchto Smluvních podmínek není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Poskytovatel i Subjekt prohlašují, že jakékoliv spory nebo neshody při implementaci nebo provádění těchto Smluvních podmínek budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že se nepodaří dosáhnout smírného řešení neshody, bude spor podléhat výhradně jurisdikci obecných soudů České republiky a právu České republiky.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna 2020.